Regulamin Klubu Seniora

                               

                                  REGULAMIN

    Klubu Seniora przy Okręgu Mazowieckim PZW w Warszawie

 I.Nazwa,siedziba,teren działania

       1.Klub Seniora przy Okręgu Maz. PZW w Warszawie

       2.00-831 Warszawa  Twarda 42

       3.Klub Seniora działa na terenie Warszawy

       4.Klub Seniora używa godła i barw Zarządu O.M.PZW

II.Cel działalności Klubu Seniora

       1.Celem Klubu Seniora jest społeczne działanie na rzecz zasłużonych działaczy,

          którzy aktywnie uczestniczyli we władzach i organach wszystkich szczebli

          organizacyjnych PZW.

       2.Klub Seniora organizuje zawody wędkarskie,jako formę rekreacji.Organizuje

          koleżeńskie spotkania dyskusyjne na różne tematy.

       3.Indywidualne kontakty z członkami Klubu Seniora.

       4.Honorowanie 80-latków specjalnymi pamiątkami.

III.Prawa i obowiązki członków Klubu Seniora.

      1.Brać czynny udział w życiu Klubu Seniora.

      2.Uczestniczyć w spotkaniach i zebranich Klubu.

        3.Uczestniczyć w zawodach wędkarskich

        4.Być powoływanym do władz Klubu Seniora.

       5.Kierować postulaty i wnioski do władz Klubu.

IV.Kryteria przyjmowania do Klubu Seniora.

     1.Do Klubu Seniora może być przyjęty działacz PZW z O.M. ,który:

       a)ukończył 65 a kobieta 60 lat życia

       b)pełnił statutowe funkcje we władzach i organach PZW

       c)ma co najmniej 15-letnią działalność na pełnionych funkcjach statutowych.

       d)Członkowie Honorowi PZW

       e)posiadający odznaki PZW : -srebrną,-złotą,-złotą z wieńcami.

      2.Członkiem Klubu Seniora może zostać osoba(członek PZW)która złoży 

         pisemną deklarację podpisaną i zaopiniowaną przez Zarząd Koła PZW.

      3.O przyjęciu do Klubu Seniora decyduje Rada Klubu Seniora.

      4.Rada Klubu Seniora może w wyjątkowych przypadkach przyjąć do klubu

         osobę nie spełniającą kryteriów zawartych w rozdziale IV pkt.1.

V.Władze Klubu Seniora.

       1.Władzą Klubu Seniora jest Rada powoływana przez Prezydium

           Zarządu O.M.PZW.

       2.Rada Klubu Seniora składa się z 7-miu osób w tym Przewodniczącego,Zastępcy

            Sekretarza.

       3.Kadencja Rady Klubu Seniora trwa 4 lata.

       4.Rada klubu Seniora działa na podstawie rocznych planów pracy i preliminarza

               wydatków.

          5.Rada Klubu Seniora może wystąpić z wnioskiem do Prezydium Zarządu

                 O.M.PZW o odwołanie ze składu Rady jej członka za bezczynność.

          6.Rada Klubu Seniora odbywa swe posiedzenia raz w m-cu(pierwszy wtorek po

                pierwszym)w siedzibie zarządu O.M.PZW w Warszawie

VI.Postanowienia Końcowe

           1.Nadzór i opiekę nad Klubem Seniora sprawuje Prezydium Zarządu O.M.

           2.Rada Klubu Seniora składa roczne sprawozdanie z działalności Klubu 

             do Prezydium Zarządu O.M.PZW.

                                                 Rada Klubu Seniora

 

         Regulamin zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Okręgu Maz.

                Uchwała Prezydium O.M.PZW Nr.100 z dn.09.06.2003 r.

 

           w uzgodnieniu z Radą Klubu Seniora

                 sporządził Bogusław WYSOCKI